Κάντε το κωλοεμβόλιο να τελειώνουμε!

Πάντως μην πλησιάζετε για δέκα μέρες όσους έχουν κάνει το εμβόλιο (προειδοποίηση επιστημόνων)!

Έρχεται η γρίπη των γαϊδάρων!

Τε­λειώ­νε­τε με την γρί­πη των γου­ρου­νιών και των που­λε­ρι­κών! Εμπρός εμ­βο­λια­στεί­τε ό­λοι! Εμβο­λια­στεί­τε ζώα! Τί θέ­λε­τε ρε; Να πε­θά­νε­τε ό­πως τό­σος κό­σμος α­π' τις κό­τες; Πά­νω α­πό 35 ά­το­μα έ­μει­ναν ξε­ροί α­πό τα που­λε­ρι­κά! Απ' τα γου­ρού­νια πέ­θα­ναν πά­νω α­πό 25! Απ' τα εμ­βό­λια πέ­θα­ναν κά­τι ε­κα­τομ­μύ­ρια νο­μα­ταίοι! Ξέ­ρε­τε ρε σεις πό­σοι έ­χου­με γί­νει πά­νω στον πλα­νή­τη; Δη­λα­δή τι θέ­λε­τε; Να πέ­σουν έ­ξω οι ε­ται­ρίες με την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση; Ξε­χά­σα­τε τον πα­νι­κό που πά­θα­τε ό­ταν έ­κλει­ναν τό­σες ε­ται­ρίες στην Αμε­ρι­κή; Θέ­λε­τε να ξα­να­ζή­σε­τε τα ί­δια;
Και δεν εί­δα­τε τί­πο­τα α­κό­μα! Τώ­ρα να σας δω που έρ­χε­ται η γρί­πη των γαϊδά­ρων! Ξέ­ρε­τε ρε πό­σοι κιν­δυ­νεύουν μό­νο Αθή­να, Πει­ραιά, Θεσ­σα­λο­νί­κη που εί­ναι η ε­πι­κίν­δυ­νη ζώ­νη;
Λοι­πόν, για να μα­στε ξη­γη­μέ­νοι: Κά­θε χρό­νο πρέ­πει να κά­νε­τε έ­να εμ­βό­λιο. Για ο,τι­δή­πο­τε. Δεν έ­χει ση­μα­σία. Το εμ­βό­λιο των η­λι­θίων ε­πί­σης εί­ναι α­πα­ραί­τη­το...
Δείτε του βίντιου κι τριέξτι για του μπόλιασμα...

Ψεκασμοί με χημικά ίχνη στην ορεινή Αρκαδία, Παρασκευή και 13 Νοέμβρη 2009!

Η πά­νω φω­το­γρα­φία τρα­βή­χτη­κε στην Ορει­νή Αρκα­δία την Πα­ρα­σκευή και 13 Νοέμ­βρη 2009, ώ­ρα 1.38 το με­ση­μέ­ρι. Εννέα α­ε­ρο­πλά­να δη­μιούρ­γη­σαν ε­πτά α­κτι­νω­τές γραμ­μές με χη­μι­κά ί­χνη και δύο κά­θε­τες προς τις α­κτι­νω­τές. Δεν φαί­νο­νται ό­λες λό­γω έλ­λει­ψης ευ­ρυ­γώ­νιου. Για­τί κα­νείς δεν α­πα­ντά­ει τι εί­ναι αυ­τοί οι ψε­κα­σμοί;
Αυ­τά τα χη­μι­κά ί­χνη πε­ριέ­χουν βά­ριο, α­λου­μί­νιο και πυ­ρί­τιο και ποιος ξέ­ρει τι άλ­λο, και εί­ναι ό­λα ε­πι­κίν­δυ­να για την υ­γεία. Πρό­κει­ται για έ­να πεί­ρα­μα για τον έ­λεγ­χο του κλί­μα­τος, που ι­σο­δυ­να­μεί με την κα­το­χή ε­νός ό­πλου μα­ζι­κής κα­τα­στρο­φής α­πεί­ρως πιο ι­σχυ­ρού και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κού α­πό τα πυ­ρη­νι­κά ό­πλα. Δεί­τε τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα του πει­ρά­μα­τος στην κά­τω φω­τό α­πό τον έ­λεγ­χο του κλί­μα­τος στην Αδρια­τι­κή.
- Τα πυ­ρη­νι­κά ό­πλα κα­τα­στρέ­φουν και μο­λύ­νουν με α­κτι­νο­βο­λία τα πά­ντα στην πε­ριο­χή δρά­σης τους: τα έμ­βια ό­ντα, το έ­δα­φος και τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πη­γές (πε­τρέ­λαιο , με­ταλ­λεύ­μα­τα κ.λπ.)
- Η ξη­ρα­σία, οι πλημ­μύ­ρες, οι κυ­κλώ­νες κα­τα­στρέ­φουν μό­νο τα έμ­βια ό­ντα, αλ­λά α­φή­νουν α­νέγ­γι­χτες τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πη­γές, στην διά­θε­ση των κυ­ρίαρ­χων του κλί­μα­τος
- Επί­σης, μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιη­θούν χω­ρίς την συ­γκα­τά­θε­ση της κοι­νής γνώ­μης (η δρά­ση του ό­πλου δεν μπο­ρεί να δια­κρι­θεί α­πό μια φυ­σι­κή κα­τα­στρο­φή). Αν π.χ. ξη­ρα­σία πλή­ξει μια πε­ριο­χή, αυ­τή θα α­πο­δο­θεί σε φυ­σι­κά αί­τια και ό­χι σε έ­να κρά­τος που θέ­λει να οι­κειο­ποιη­θεί τον πλού­το της πε­ριο­χής αυ­τής.

"Έπεσε το τελευταίο τείχος"... είπε ο μέγας ιστορικός giorgakis!

Ο μέ­γας Αμε­ρι­κα­νός και ε­βραίος το θρή­σκευ­μα ι­στο­ρι­κός ξα­να­χτύ­πη­σε: "Επε­σε το τε­λευ­ταίο τεί­χος"! Δεν ρω­τάς τον κολ­λη­τό σου α­ρι­στε­ρά βρε giorgaki μή­πως έ­χει υ­πό­ψη του κα­να τεί­χος και στο κρύ­βει; Σο­σια­λι­στής εί­ναι, α­ντι­πρό­ε­δρός σου εί­ναι... κά­τι θα σου πει... Τό­σους χι­λιά­δες α­μά­χους έ­χει σκο­τώ­σει ο άν­θρω­πος ε­κεί στην πε­ριο­χή. Δεν μπο­ρεί κά­τι θα χει πά­ρει το μά­τι του.
Αλλά και η α­φε­ντι­κί­να σου βρε giorgaki. Αυ­τή η κε­ρα­τω­μέ­νη α­πό τον Μπιλ. Ξέ­ρεις αυ­τόν που βομ­βάρ­δι­σε Γιου­γκοσ­λα­βία και Ιράκ. Το "πε­ρι­στέ­ρι της ει­ρή­νης" ό­πως τον α­πο­κά­λε­σε ο Μί­μης Ανδρου­λά­κης! "Να πέ­σουν ό­λα τα σύγ­χρο­να τεί­χη" εί­πε, την ώ­ρα που το δι­κό της τεί­χος συ­νε­χί­ζει να χτί­ζε­ται στα σύ­νο­ρα με το Με­ξι­κό. Εχει ξε­πε­ρά­σει τα χί­λια χι­λιό­με­τρα, και οι νε­κροί κα­τά μέ­σο ό­ρο φτά­νουν τους 300 το χρό­νο! Νε­κροί με­ξι­κα­νοί θα μου πεις... Εντά­ξει... μπο­ρού­με να τους πού­με κι αυ­τούς αν­θρώ­πους. Δεν ή­ξε­ρες τί­πο­τα ε; Αχ αυ­τά τα α­φε­ντι­κά δεν ε­νη­με­ρώ­νουν τους υ­πη­κόους τους για τί­πο­τα βρε giorgaki...
Βρε giorgaki... Δεν έ­χεις σα­ρα­ντα­ρί­σει α­κό­μα και μας α­πα­σχο­λείς πε­ρισ­σό­τε­ρο και α­π' τον πε­λά­τη μας το βά­ζε­λο... Κά­νε λί­γο του­μπε­κί βρε man!

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ανθρώπινης κοινωνίας!

Στη μέση ο πρόεδρος της ανθρώπινης κοινωνίας! Αριστερά ο εκτελεστής! Δεξιά το ανθρώπινον δείγμα!

Ο ρόλος της Ασπασίας και η παρέμβαση της Ποκαχόντας στον πελοποννησιακό πόλεμο!

Η ι­στο­ρία το θέ­λη­σε, ο παπ­πούς του Γιωρ­γά­κη, Γεώρ­γιος Πα­παν­δρέ­ου, ο Γέ­ρος της Δη­μο­κρα­τίας, πριν α­πό 65 χρό­νια, να υ­ψώ­σει τη γα­λα­νό­λευ­κη στον ιε­ρό βρά­χο της Ακρό­πο­λης.
Δεν ή­ταν ε­δώ; Ήταν στην Αί­γυ­πτο; Θα τη σή­κω­σε μέ­σω ί­ντερ­νετ ρεεε... Πά­ντως τη σή­κω­σε. A­φού το 'πε ο πρω­θυ­πουρ­γός τη σή­κω­σε... Προ­φα­νώς ε­πη­ρε­α­σμέ­νος κι αυ­τός α­π' τον παπ­πού του, που εί­χει ση­κώ­σει το λά­βα­ρο της ε­πα­νά­στα­σης στην Αγία Λαύ­ρα. Κι αυ­τός α­π΄ τον προ­πάπ­που του, που πο­λέ­μη­σε στις Θερ­μο­πύ­λες. Παρεμπιπτόντως ο παρ­θε­νώ­νας ή­ταν έρ­γο πα­σο­κ;
Πα­λιά τα πα­ρα­μύ­θια εί­χαν δρά­κους. Τώ­ρα έ­χουν κα­ου­μπό­η­δες. Όπως και στον πε­λο­πον­νη­σια­κό πό­λε­μο άλ­λω­στε, σύμ­φω­να με το σε­νά­ριο των Για­λα­μά - Πρε­τε­ντέ­ρη "Ο Στρα­τής πα­ρα­στρά­τη­σε", πριν σα­ρά­ντα χρό­νια (1969), με τον Ντί­νο Ηλιό­που­λο και το Δή­μο Στα­ρέ­νιο.

Ένα αστέρι γεννιέται! Ο πρώτος μεγάλος στόχος του ΠΑΣΟΚ!

Ένα α­στέ­ρι γε­ν­νιέ­ται! Ένα α­στέ­ρι που θα βγά­λει την Ελλά­δα α­π' την δυ­σμε­νή θέ­ση των προ­τε­κτο­ρά­των και των μπα­να­νιών!
Με­τά τον ε­πι­τυ­χή διο­ρι­σμό προέ­δρου της δη­μο­κρα­τίας α­πό τις Η­ΠΑ έ­ρ­χε­ται η α­πευ­θείας δια­κυ­βέ­ρ­νη­ση της χώ­ρας α­π' την με­γά­λη μας σύ­μ­μα­χο! Τέ­ρ­μα ο πο­νο­κέ­φα­λος του τύ­που "τι πρέ­πει να κά­νει η κυ­βέ­ρ­νη­ση"! Αυ­τό θα εί­ναι πλέ­ον δου­λειά των α­ρ­μο­δίων! Ως κοι­νο­πο­λι­τεία η Ελλά­δα θα έ­χει το δι­καίω­μα να το­πο­θε­τή­σει έ­να α­κό­μα α­στέ­ρι στη ση­μαία τους! Τέ­λειω­σαν τα ψέ­μα­τα...

Τρόμος πάνω απ' την Ελλάδα! Μπρρρρρ...

Γιωρ­γά­κης ο Εβραίος (made in USA), ο real estate του Πα­ρι­σιού Άκης Τσο­χατ­ζό­που­λος, ο φα­σί­στας εγ­γο­νός του δι­κτά­το­ρα παπ­πού Θό­δω­ρος Πά­γκα­λος, η της λέ­σχης Bilderberg Άννα Δια­μα­ντο­πού­λου, Μι­λέ­να Απο­στο­λά­κη (στο­κα­ρι­σμέ­να τζιπ στον Ο­ΠΑΠ), ο άρ­χων της λαϊκής Κί­μω­νας Κου­λού­ρης, το μά­τι μα­στού­ρα Βά­σω Πα­παν­δρέ­ου, Τά­σος Μα­ντέ­λης (των με­τα­φο­ρών), Ευάγ­γε­λος Μπέ­νι Ζε­λόμ (Τούρ­κο­γλου), Μι­χά­λης Χρυ­σο­χοϊδης (ο υ­πουρ­γός που πα­ρα­ση­μο­φο­ρή­θη­κε α­πό τμη­μα­τάρ­χη), το θείο βρέ­φος Κώ­στας Λα­λιώ­της (μπίζ­νες α­ε­ρο­δρό­μιο κ.λπ.), Νί­κος Αθα­να­σά­κης των Καρ­πα­θίων, ο άντρας της κυρα Δάφνης και υπεύθυνος για όλα τα δεινά της σύγχρονης Ελλάδας Κώστας Σημίτης, Μαρία Δαμανάκη (της αμερικανικής πρεσβείας), Μίμης Ανδρουλάκης (σκέτο), Μπίστηδες (της οικογένειας των Μπίστηδων).
Να και δύο νέα φρού­τα που θα μας α­πα­σχο­λή­σουν τα ε­πό­με­να χρό­νια (προ­σφο­ρά της στή­λης): Άλεξ Ρά­ντος (πρά­κτο­ρας της CIA), Ηρα­κλής Πο­λε­μαρ­χά­κις (ε­πί των οι­κο­νο­μι­κών... ωχ!).
Ο Θεός να βά­λει το χέ­ρι του!

Πυρκαγιές: Υπεύθυνοι και διεκδικητές!

Όταν το ΚΚΕ προ­τεί­νει να μην γί­νει κα­μία ε­κ­με­τά­λ­λευ­ση των κα­μέ­νων δα­σών για 600 χρό­νια, τό­τε η δι­κο­μ­μα­τι­κή κυ­βέ­ρ­νη­ση της πασοκονουδού κά­νει του­μπε­κί ψι­λο­κο­μ­μέ­νο. Ακο­λου­θεί έ­να α­κα­τά­παυ­στο μπλα μπλα... και μπλα μπλα... και θα μπλα μπλα... Και το α­πο­τέ­λε­σμα; Μό­νο το 10% των κα­μέ­νων δα­σών έ­χει α­να­δα­σω­θεί! Και ε­πι­βρα­βεύο­νται οι μπλε και πρά­σι­νοι υ­πεύ­θυ­νοι γι' αυ­τό α­κό­μα και με την ψή­φο του φου­κα­ρά που του κά­η­κε το σπί­τι.
Δεί­τε με­ρι­κούς συ­λ­λό­γους α­π' ό­σους διε­κ­δι­κούν τα κα­μέ­να δά­ση της Πε­ντέ­λης, και φα­ντα­στεί­τε πό­σοι εί­ναι μέ­σα στο κό­λ­πο (ε­κτός α­πό την Ι.Μ. Πε­ντέ­λης Real Estate, που διε­κ­δι­κεί και που­λά­ει τε­ρά­στιες ε­κτά­σεις): Οι­κο­δο­μι­κός Συ­νε­ται­ρι­σμός ΠΑΝ (των υ­πα­λ­λή­λων του υ­που­ρ­γείου Γεω­ρ­γίας), Οι­κο­δο­μι­κός συ­νε­ται­ρι­σμός Α­ΟΟ­Α (Αξιω­μα­τι­κών), Νέα Κω­ν­στα­ντι­νού­πο­λη, Άγιος Σπυ­ρί­δων, Άγιος Τι­μό­θε­ος, Σύ­λ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Τρά­πε­ζας Ελλά­δας, Σύ­λ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων και Ασφα­λι­σμέ­νων στο Ι­ΚΑ, Σύ­λ­λο­γος Δη­μο­σιο­γρά­φων και Εργα­ζο­μέ­νων, Τέ­κτων, Φαία­ξ, Δη­μό­κρι­τος, Ρο­σό­λυ­μος, Νέα Βι­θυ­νία, Ίκα­ρος, Β. Φρει­δε­ρί­κη, Νο­σο­κο­μείο Πει­ραιώς, Αξιω­μα­τι­κοί Χω­ρο­φυ­λα­κής, Δι­κη­γό­ροι Πει­ραιώς, Εφέ­δρων Αξιω­μα­τι­κών Ανα­γέ­ν­νη­ση, Νέ­οι Μα­κε­δό­νες, Εργα­το­τε­χνι­τών Μα­ρ­μά­ρων, Αργε­ν­νών, Άγιος Σύ­λ­λας, Νέ­ος Μη­χα­νι­κός Κό­σμος, Δα­σι­κών Υπα­λ­λή­λων, Με­γα­λό­χα­ρη, Κα­λ­λι­θέα, Άγιος Θω­μάς, Αιο­λί­δα, Προ­βά­λυ­ν­θος.
Κα­λές δου­λειές παι­διά! Και μην α­νη­συ­χεί­τε! Αν α­γα­να­κτή­σει κα­νείς... στις ε­κλο­γές θα κά­νει μπα­νά­κι στη Μύ­κο­νο!

Επιστημονική ανάλυση για την αμερικάνικη οικονομία από τον Marc Faber

Ο Dr. Marc Faber, γκου­ρού των ε­πεν­δύ­σεων, ο­λο­κλή­ρω­σε τη μη­νιαία α­να­φο­ρά του με τα πα­ρα­κά­τω σχό­λια:
"Αν ξο­δεύου­με τα χρή­μα­τά μας στο Wal-Mart, αυ­τά κα­τα­λή­γουν στην Κί­να. Αν τα ξο­δέ­ψου­με σε βεν­ζί­νη, πά­νε στους Αρα­βες. Αν α­γο­ρά­σου­με pc, πά­νε στην Ινδία. Αν α­γο­ρά­σου­με φρού­τα και λα­χα­νι­κά, πά­νε στο Με­ξι­κό, την Ονδού­ρα και τη Γουα­τε­μά­λα. Αν α­γο­ρά­σου­με κα­λό αυ­το­κί­νη­το, πά­νε στη Γερ­μα­νία. Τί­πο­τε α­π' αυ­τά δε βο­η­θά­ει την Αμε­ρι­κα­νι­κή Οι­κο­νο­μία.
Ο μό­νος τρό­πος να κρα­τή­σου­με τα λε­φτά ε­ντός συ­νό­ρων εί­ναι να τα ξο­δέ­ψου­με σε που­τά­νες και μπύ­ρες, για­τί αυ­τά εί­ναι τα μό­να προϊό­ντα πια, που πα­ρά­γο­νται στις Η­ΠΑ. Εγώ κά­νω ό,τι μπο­ρώ...".

Μας λείπεις βρε... George Bush Junior!

- Ο α­με­ρι­κα­νι­κός λαός εί­ναι ο πιο έ­ξυ­πνος α­με­ρι­κα­νι­κός λαός στον κό­σμο.
- Έχω δι­κές μου α­πό­ψεις με τις ο­ποίες πολ­λές φο­ρές δεν συμ­φω­νώ.
- Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα προϊό­ντα που ει­σά­γου­με, έρ­χο­νται α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό.
- Το ο­λο­καύ­τω­μα ή­ταν μια ά­θλια πε­ρίο­δος στην Ιστο­ρία του έ­θνους μας. Εννοώ της ι­στο­ρίας αυ­τού του αιώ­να. Αλλά ό­λοι ζή­σα­με σ' αυ­τόν τον αιώ­να. Εγώ δεν έ­ζη­σα σε αυ­τόν τον αιώ­να.
- Υπάρ­χει με­γά­λη ε­μπι­στο­σύ­νη στο πρό­σω­πό μου. Το βλέ­πω ό­λη την ώ­ρα ό­ταν έρ­χο­νται άν­θρω­ποι και μου λέ­νε: "Μην μας α­πο­γο­η­τεύ­σεις άλ­λη φο­ρά".
- Πι­στεύω ό­τι το αν­θρώ­πι­νο γέ­νος μπο­ρεί να συ­νυ­πάρ­ξει ει­ρη­νι­κά με τα ψά­ρια...

Φιέστα για τον πρωταθλητή του καλοκαιριού!

Έχει κα­θιε­ρω­θεί τό­σα χρό­νια το πρω­τά­θλη­μα του κα­λο­και­ριού! Μό­νι­μος πρω­τα­θλη­τής ο βά­ζε­λος! Κα­νείς δεν μπο­ρεί να τον α­πει­λή­σει!
Αυ­τή τη φο­ρά ό­μως ξε­πέ­ρα­σε κά­θε προ­η­γού­με­νο! Έκα­νε και φιέ­στα! Οι παί­κτες έ­κα­ναν την εμ­φά­νι­σή τους ό­πως ο θρύ­λος κά­θε Μάιο. Οι φί­λα­θλοι α­πο­θέω­ναν τους παί­κτες και οι παί­κτες χει­ρο­κρο­τού­σαν. Απί­στευ­τες στιγ­μές.
Μα­γι­κή νύ­χτα έ­ζη­σαν οι βά­ζε­λοι, αλ­λά και ε­μείς μα­ζί τους. Όλα ή­ταν τέ­λεια. Έλει­πε ό­μως κά­τι. Να α­πο­νέ­με­ται και κύ­πελ­λο, ή α­κό­μα κα­λύ­τε­ρα κου­τά­κι (φω­το). Να το ση­κώ­νει ο αρ­χη­γός και οι βά­ζε­λοι στις ε­ξέ­δρες να νιώ­θουν ρί­γη συ­γκί­νη­σης.
Μπρά­βο Πα­τέ­ρα! Μα­ζί σου ζού­με με­γα­λειώ­δεις στιγ­μές. Ποιος Σε­φερ­λής και ποιο Δελ­φι­νά­ριο!

Η θάλασσα ανήκει μόνο στους ανθρώπους! Ουστ! ΄Οξω κοπρόσκυλα! Ουστ!

Σύμ­φω­να με το Νό­μο 3170 του 2003 ο σκύ­λος μπο­ρεί να μας α­κο­λου­θεί σε υ­παί­θριους χώ­ρους -ά­ρα και στην πα­ρα­λία- αρ­κεί να εί­ναι δε­μέ­νος, να μα­ζεύου­με τις α­κα­θαρ­σίες του και να έ­χου­με μα­ζί το βι­βλιά­ριο υ­γείας του για να α­πο­δεί­ξου­με ό­τι εί­ναι εμ­βο­λια­σμέ­νος αν μας ζη­τη­θεί.
Στο άρ­θρο 230, πα­ρα­γρ. Ζ του Γε­νι­κού Κα­νο­νι­σμού Λι­μέ­νων (ΦΕΚ 912/11-10-99) ο­ρί­ζε­ται ό­τι: «Απα­γο­ρεύε­ται η κυ­κλο­φο­ρία ζώων και το λού­σι­μο αυ­τών σε χώ­ρους λουο­μέ­νων».
Η ε­γκύ­κλιος Μ.Φ. 3111.10/1/93/20-05-93 της Διεύ­θυν­σης Λι­με­νι­κής Αστυ­νο­μίας του Υ­ΠΕΝ διευ­κρι­νί­ζει πως η πα­ρα­πά­νω α­πα­γό­ρευ­ση δεν πε­ρι­λαμ­βά­νει α­πο­μα­κρυ­σμέ­νες το­πο­θε­σίες α­κό­μα κι αν ε­κεί συ­χνά­ζουν λουό­με­νοι.
Προ­σο­χή ό­μως: Ακό­μα και στις α­πο­μα­κρυ­σμέ­νες πα­ρα­λίες κυ­κλο­φο­ρούν α­νώ­μα­λοι που πι­στεύουν ό­τι στη θά­λασ­σα πρέ­πει να μπαί­νουν μό­νο οι άν­θρω­ποι. Για­τί; Για­τί έ­τσι. Ο άν­θρω­πος α­πο­φά­σι­σε ό­τι η θά­λασ­σα εί­ναι δι­κή του και α­πα­γο­ρεύει σε άλ­λα πλά­σμα­τα να μπουν μέ­σα.
Πά­ντως αν έ­χε­τε κά­ποιο τέ­ρας σαν αυ­τό της φω­το­γρα­φίας, κα­λύ­τε­ρα να το έ­χε­τε δε­μέ­νο για­τί μπο­ρεί να σπεί­ρει τον πα­νι­κό.

Vatopedi Real Estate: Επιδαψίλευσις επ' αγαθώ!

"Προς την Αυ­τού Εξο­χό­τη­τα τον Αρχι­κα­γκελ­λά­ριον του εν­δό­ξου Γερ­μα­νι­κού Κρά­τους Κύ­ριον Αδόλ­φον Χίτ­λερ εις Βε­ρο­λί­νον,
Εξοχότατε, οι βαθυσεβάστως υπο- σημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρ- χικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυν- θώμεν προς την Υμετέραν Εξοχό- τητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον. Οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε και αν κατάγονται θα διατηρήσουσιν τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ' απολαύουσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων. Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλής προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής. Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους. Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.
Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941".
Ακολουθεί το video με τη φωτογραφία του Αδόλφου σε κάποιο μοναστήρι δίπλα στους άλλους αγίους! Όχι ο μάγκας στη φωτό δεν έχει σχέση με την επιστολή... Έχει σχέση όμως με τις σύγχρονες επιδαψιλεύσεις!

Προς Λευκούς, Άκυρους και Απέχοντες Ηλιθίους!

Μερικοί εξυπνάκηδες ψηφίζουν λευκό, άκυρο ή απέχουν από τις εκλογές και μετά κοκορεύονται ότι κάτι κάνουν! Η αλήθεια είναι ότι κάνουν ακριβώς αυτό που βολεύει το σύστημα. Τα λευκά και τα άκυρα πηγαίνουν κυρίως στο πρώτο κόμμα, ενω η αποχή που πάει για μπάνιο βολεύει επίσης το πρώτο κόμμα, γι' αυτό και θέλει να στείλει όλους τους αγανακτισμένους για κανα μπάνιο! Άντε μπράβο... κάντε καμια βουτιά... Να ψηφίζουν μόνο οι πελάτες μας και εμείς να κάνουμε μπίζνες με την ησυχία μας!
Αν όμως... άκυρα, λευκά και αποχή πήγαιναν να ψηφίσουν Κάτμαν... τότε θα ήταν σίγουρος ευρωβουλευτής! Κάτι που θα σήμαινε:
1) Εξευτελισμό του συστήματος. Κάτι που προσπαθούν να κάνουν μερικοί με το άκυρο... αλλά κάνουν μια τρύπα στο νερό.
2) Γροθιά στο ρατσισμό. Το τι έχει ακούσει ο φουκαράς αυτές τις μέρες δεν λέγεται.
3) Αυτοί που τον δουλεύουν σήμερα... μετά θα τον γλύφουν! Φαντάζεστε το θέαμα;
4) Το κυριότερο: Κάτι μηχανεύονται... να μην αφήνουν ηλιθίους να βάζουν υποψηφιότητα... να μην αφήνουν ηλιθίους να ψηφίζουν... Δεν το χουν βρει ακόμα... Το ψάχνουν... Για φανταστείτε! Κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτόματα το τέλος της Νουδούλας και του Πασόκ!
Και μην ξεχνάτε το Ερωτοδικείο που έκανε νούμερα 90%! Και όλα τα άλλα νούμερα Χατζηενωπίου, Πρεζεβέγκης, Εισαγγελάτος, Τριανταευρώπουλος, Κακαμουνάκης έκαναν το υπόλοπο νούμερο 10%! Ετσι αναγκάστηκαν να απειλήσουν το τότε New Channel να σταματήσει την εκπομπή, για να μη του σταματήσουν το κανάλι!

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ;

Εκτός α­πό τους μπλε και πρά­σι­νους πε­λά­τες λί­γες και δυσ­διά­κρι­τες εί­ναι οι δια­φο­ρές με­τα­ξύ των δύο κομ­μά­των. Για να κά­νου­με ό­μως μια σύ­γκρι­ση θα πρέ­πει να δού­με τι έ­κα­ναν τα κόμ­μα­τα σε μία ί­δια πε­ρί­πτω­ση.
1) Επί Ν.Δ. κα­ταρ­γή­θη- κε ο ΛΑ­ΦΚΑ. Με­τά α­πό τη γνω­στή βα­βού­ρα η Νου­δού­λα α­να­γκά­στη­κε να ε­πι­στρέ­ψει τα χρή- μα­τα. Σε ποιούς; ΣΤΟΥΣ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ­ΧΟΥΣ. Θα μου πεί­τε με δό­σεις. Κα­νέ­να πρό­βλη­μα. Άλλω­στε και οι ερ­γα­ζό­με­νοι με δό­σεις τα έ­δω­σαν.
2) Επί ΠΑ­ΣΟΚ κα­ταρ­γή­θη­κε η Πρό­νοια. Ακρι­βώς ί­δια πε­ρί­πτω­ση μό­νο που η Πρό­νοια υ­πήρ­χε πε­ρισ­σό­τε­ρα χρό­νια ο­πό­τε και τα χρή­μα­τα ή­ταν πε­ρισ­σό­τε­ρα αλ­λά ο τό­τε υ­πουρ­γός Ευάγ­γε­λος Γκιου­λέ­κας Γιαν­νό­που­λος μοί­ρα­σε πε­ρί­που 6 δισ. δρχ. Χω­ρίς κα­μία βα­βού­ρα και χω­ρίς να κα­τα­λά­βει κα­νείς τί­πο­τα. Σε ποιούς; ΣΕ Ο­ΣΟΥΣ Ε­ΚΑ­ΝΑΝ ΑΙ­ΤΗ­ΣΗ. Δη­λα­δή στους Πα­σό­κους. Για­τί ό­σο λι­γό­τε­ροι μοι­ρά­ζα­νε τα χρή­μα­τα τό­σο κα­λύ­τε­ρα. Δεν ή­ξε­ραν ποιοι εί­ναι οι δι­καιού­χοι; Οταν τους έ­παιρ­ναν τα χρή­μα­τα πως τους ή­ξε­ρα­ν; Λέ­τε οι υ­πό­λοι­ποι να μην ή­θε­λαν να πά­ρουν τα χρή­μα­τά τους;
Υπάρ­χουν δια­φο­ρές πά­ντως... Αν ψά­ξει κα­νείς βρί­σκει...

100 μεγάλοι Ἕλληνες

Επει­δή για τους "με­γά­λους Έλλη­νες" θα μπο­ρού­σαν να γρα­φούν ο­λό­κλη­ρα βι­βλία για την κα­τα­νό­η­ση των αυ­το­νό­η­των, πράγ­μα α­δύ­να­τον, α­ντ' αυ­τού α­κο­λου­θεί κί­τρι­νο άρ­θρο, ό­πως και η γνω­στή τη­λε­ο­πτι­κή αλ­χη­μεία: Παίρ­νου­με με­ρι­κά λα­μό­για της α­στι­κής τά­ξης, που ελ­λεί­ψει προ­σω­πι­κο­τή­των τους έ­χου­με κά­νει με­γά­λους, και τους ρί­χνου­με στο μί­ξερ. Προ­σθέ­του­με μια δό­ση α­πό ή­ρωες του '21 και συ­μπλη­ρώ­νου­με με αρ­χαίους Έλλη­νες. Όλοι στο ί­διο κα­ζά­νι. Τους χτυ­πά­με κα­λά και αυ­τό που θα βγει το βά­ζου­με στον πή­λι­νο κε­σέ. Εν συ­νε­χεία το πε­τά­με (προ­σο­χή: μα­ζί με το πή­λι­νο κε­σέ) στη μού­ρη του πρά­κτο­ρα της CIA και των τσι­ρα­κίων του.
Απο­λαύ­στε πως με­τα­τρέ­πε­ται το ύ­φος των χι­λίων καρ­δι­να­λίων (φω­τό) σε κου­ρά­δες πα­τη­μέ­νες.
Η συ­ντα­γή εί­ναι κα­τάλ­λη­λη και για άλ­λους ρου­φιά­νους δη­μο­σιο­γρά­φους, αλ­λά με τους συ­γκε­κρι­μέ­νους εί­ναι πιο νό­στι­μη α­φού μας α­ντι­με­τω­πί­ζουν σαν κα­τα­κτη­μέ­νο λαό α­πό την Υπη­ρε­σία τους.
Για τους σκο­πούς αυ­τού του γκά­λοπ ο έ­παρ­χος Πα­πα­χε­λάς θα ξέ­ρει κα­λύ­τε­ρα. Όλα ό­μως δεί­χνουν ό­τι δο­κι­μά­ζουν τις α­ντο­χές μας. Οπως το πα­λιό α­νέκ­δο­το που ο τύ­ραν­νος ρί­χνει συ­νε­χώς σκλη­ρά μέ­τρα και το πό­πο­λο δια­μαρ­τύ­ρε­ται. Μια μέ­ρα, ό­ταν το πλή­θος ά­κου­σε τα νέα μέ­τρα ξε­καρ­δί­στη­κε στα γέ­λια και ο τύ­ραν­νος άρ­χι­σε ν' α­νη­συ­χεί.

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Nestle για το νερό

«Το νε­ρό εί­ναι η πιο ση­μα­ντι­κή πρώ­τη ύ­λη στον κό­σμο Εί­ναι έ­να ζή­τη­μα αν πρέ­πει να ι­διω­τι­κο­ποιή­σου­με τη φυ­σι­κή πα­ρο­χή νε­ρού για τον κό­σμο. Υπάρ­χουν δυο δια­φο­ρε­τι­κές γνώ­μες. Η μία, που θεω­ρώ εξ­τρε­μι­στι­κή, εκ­προ­σω­πεί­ται α­πό τη NGO που θεω­ρεί το νε­ρό δη­μό­σιο δι­καίω­μα. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι, ως άν­θρω­πος πρέ­πει να έ­χεις δι­καίω­μα στο νε­ρό. Αυ­τή εί­ναι η α­κραία λύ­ση. Η άλ­λη ά­πο­ψη λέει ό­τι το νε­ρό εί­ναι τρό­φι­μο, ό­πως ό­λα τ’ άλ­λα, και, ό­πως ό­λα, πρέ­πει να έ­χει α­γο­ρα­στι­κή α­ξία».
Γι' αυ­τό ό­ταν βλέ­πε­τε αυ­τό το σή­μα σ' έ­να προϊόν σκε­φτεί­τε κα­λά πριν το α­γο­ρά­σε­τε. Δεί­τε το σχε­τι­κό video:

http://www.youtube.com/watch?v=ByN9L2bzuwI

Ανήκουσι αι γυναίκες εις το ανθρώπινον γένος;

Άρθρο που είχε δημοσιευθεί πριν 81 χρόνια!

"Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τα γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξη από του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπο και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός. Επειδή, εν τούτοις, αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθεί ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνη ημέραν να ορίζωνται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυνακεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον".

("Νέα Ημέρα", 20.3.1928)

Η αγιοποίηση του εγκληματία Στέπινακ

Στον ει­κο­στό αιώ­να πραγ­μα- τώ­θη­καν α­πό την Κα­θο­λι­κή Εκκλη­σία τα πε­ρισ­σό­τε­ρα και πιο βάρ­βα­ρα ε­γκλή­μα­τα της ι­στο­ρίας. Οι σφα­γές του ει­κο­στού αιώ­να ξε­περ­νούν τις σφα­γές του Με­σαίω­να. Ωστό­σο α­γνο­εί­ται στη σύγ­χρο­νη ι­στο­ρία αυ­τή η α­γριό­τη­τα. Το 1941-1943 «σταυ­ρο­φο­ρία» κα­θο­λι­κών ε­ξό­ντω­σε ε­κα­το­ντά­δες χι­λιά- δες Σέρ­βους ορ­θο­δό­ξους της Κρο­α­τίας. Πολ­λούς έ­θα­ψαν ζω­ντα­νούς, σταύ­ρω­σαν και κα­τα­τε­μά­χι­σαν. Όργια αί­μα­τος, στην Κρο­α­τία που δια­τε­λού­σε υ­πό την ε­ξου­σία του φα­σι­στή Πά­βε­λι­τς, συμ­μά­χου του Χίτ­λερ. Θα­να­τώ­θη­καν 299.000 ορ­θό­δο­ξοι Σέρ­βοι και 240.000 ε­ξα­να­γκά­σθη­καν να γί­νουν κα­θο­λι­κοί. Δή­λω­σε ο διοι­κη­τής των Ου­στά­σι Βόσ­νι­τς: Σκό­τω­ναν αν­θρώ­πους με α­κτί­νες, τους πε­τού­σαν στα πο­τά­μια, τους έ­κλει­ναν σε εκ­κλη­σίες και τους πυρ­πο­λού­σαν, τους βα­σά­νι­ζαν με ό­λα τα μέ­σα, τους σού­βλι­ζαν, τους κομ­μά­τια­ζαν και κρε­μού­σαν συ­χνά τις σάρ­κες τους στα κρε­ο­πω­λεία. Προ­χω­ρού­σαν στην ε­ξό­ρυ­ξη των ο­φθαλ­μών, έ­κο­βαν αυ­τιά και μύ­τες. Τους έ­θα­βαν ζω­ντα­νούς, τους έ­πνι­γαν, τους α­πο­κε­φά­λι­ζαν, τους σταύ­ρω­ναν!
Εξό­ντω­σαν τον ορ­θό­δο­ξο πα­τριάρ­χη. Έπνι­ξαν τον μη­τρο­πο­λί­τη του Σε­ρά­γε­βου. Ο κα­θο­λι­κός εί­σκο­πος α­πο­κα­λού­σε τον Πά­βε­λι­τς «φύ­ρερ που λα­τρεύου­με»! Συ­νέ­λα­βαν έ­να Σέρ­βο ορ­θό­δο­ξο ε­πί­σκο­πο της Μπά­νια Λού­κα, κάρ­φω­σαν στα πέλ­μα­τά του πέ­τα­λα και τον α­νά­γκα­σαν να βα­δί­σει. Εξό­ρυ­ξαν τα μά­τια του, έ­κο­ψαν μύ­τη και αυ­τιά και τον θα­νά­τω­σαν! Στο Ζά­γκρε­μπ βα­σά­νι­σαν τον ορ­θό­δο­ξο μη­τρο­πο­λί­τη, ώ­σπου πα­ρα­φρό­νη­σε. Εξό­ντω­σαν 300 ιε­ρείς με μαρ­τύ­ρια!
Το κα­θε­στώς της Κρο­α­τίας συ­νερ­γα­ζό­ταν με το Βα­τι­κα­νό. Ο πά­πας Πίος Ι­Β’ υ­πο­δέ­χτη­κε τον Πά­βε­λι­τς και με δο­ξο­λο­γή­μα­τα τον κά­λε­σε να συ­νε­χί­σει τις βαρ­βα­ρό­τη­τες. Οι Ου­στά­σι μι­λού­σαν για τον θεό, τη θρη­σκεία, τον πά­πα και την Εκκλη­σία. Ο κα­θο­λι­κός Τύ­πος ε­ξυ­πνού­σε το κα­θο­λι­κό κρά­τος της Κρο­α­τίας. Ήταν η χώ­ρα «του θε­ού και της Πα­να­γίας». Δο­ξο­λο­γού­σαν τον Χίτ­λερ α­πο­κα­λώ­ντας τον «σταυ­ρο­φό­ρο του θε­ού»! Έγρα­φαν ε­πί­σης ό­τι «ο θεός που κυ­βερ­νά ό­λες τις χώ­ρες μας έ­στει­λε τον Πά­βε­λι­τς και τον Φύ­ρερ»! Όλες οι πρά­ξεις μας βα­σί­ζο­νται στη θρη­σκεία και στην πί­στη μας, στην κα­θο­λι­κή Εκκλη­σία»! «Σκο­τώ­σα­με έ­να μέ­ρος των Σέρ­βων, τους άλ­λους τους εκ­διώ­ξα­με και τους υ­πό­λοι­πους τους ε­ντά­ξα­με στον Κα­θο­λι­κι­σμό»!
Στό­χος του Πά­βε­λι­τς: Το έ­να τρί­το των Σέρ­βων πρέ­πει να πε­θά­νουν, το έ­να τρί­το να ε­γκα­τα­λεί­ψουν τη χώ­ρα και το έ­να τρί­το να γί­νουν κα­θο­λι­κοί. Στις βαρ­βα­ρό­τη­τες συμ­με­τεί­χε και ο κα­θο­λι­κός κλή­ρος. Τους «κο­μά­ντος» ο­δη­γού­σαν Ιη­σουί­τες και Φρα­γκι­σκα­νοί κραυ­γά­ζο­ντες: «Κά­τω οι Σέρ­βοι»! Πολ­λές φο­ρές οι κα­θο­λι­κοί κλη­ρι­κοί ο­πλί­ζο­νταν και φω­να­ζα­ν: «Ήρθε η ώ­ρα για το ντου­φέ­κι»! «Δεν εί­ναι α­μαρ­τία να σκο­τώ­νεις τους εχ­θρούς των Ου­στά­σι». Ένας κα­θο­λι­κός ιε­ρέ­ας δια­κή­ρυ­ξε ό­τι πρέ­πει να φο­νευ­θούν ό­λοι οι Σέρ­βοι. Ένας άλ­λος κλη­ρι­κός με­τέ­βα­λε έ­να ναό της Βοσ­νίας, για ο­κτώ μέ­ρες, σε σφα­γείο. Βρέ­θη­καν ε­κεί α­κό­μη και σου­βλι­σμέ­να παι­διά. Μα­ζι­κές ε­κτε­λέ­σεις γί­νο­νταν στο στρα­τό­πε­δο Jasenovac. Σ’ αυ­τό το στρα­τό­πε­δο ε­κτε­λέ­στη­καν 200.000 Σέρ­βοι και Εβραίοι. Ένας Φρα­γκι­σκα­νός, σε μια νύ­χτα -29 Αυ­γού­στου 1942- α­πο­κε­φά­λι­σε 1.360 ά­το­μα. Το 1943 το Βα­τι­κα­νό θριαμ­βο­λο­γού­σε για τις φρι­κα­λεό­τη­τες που α­φά­νι­σαν την ορ­θό­δο­ξη Κρο­α­τία.
Οι κα­θο­λι­κοί της Σλο­βε­νίας πα­ρα­δέ­χο­νταν ό­τι στην Κρο­α­τία έ­σφα­ζαν ή ο­δη­γού­σαν σε στρα­τό­πε­δα ε­πι­σκό­πους και ιε­ρείς. Κα­τέ­στρε­ψαν ό­λες τις εκ­κλη­σίες και ό­λα τα μο­να­στή­ρια. Στό­χος η ε­ξό­ντω­ση του πλη­θυ­σμού της Κρο­α­τίας. Το Βα­τι­κα­νό δια­τη­ρού­σε ά­ρι­στες σχέ­σεις με τον Πά­βε­λι­τς. Ιστο­ρία φρί­κης που α­πο­σιω­πή­θη­κε!
Η σφα­γή του ορ­θό­δο­ξου πλη­θυ­σμού της Κρο­α­τίας α­πο­τε­λεί έ­να φρι­κα­λέο ο­λο­καύ­τω­μα – εί­ναι το Άου­σβι­τς της Γιου­γκοσ­λα­βίας. Συ­νυ­πεύ­θυ­νος της συμ­φο­ράς ο αρ­χιε­πί­σκο­πος Στέ­πι­να­κ, συ­νερ­γά­της του φα­σι­στή Πά­βε­λι­τς, κυ­ρίαρ­χου του δι­κτα­το­ρι­κού κρά­τους που υ­πε­στή­ρι­ζε με πά­θος το Βα­τι­κα­νό. Στην το­πι­κή εκ­κλη­σια­στι­κή ε­φη­με­ρί­δα, ο Στέ­πι­νακ εί­χε δια­κη­ρύ­ξει ό­τι στό­χος της θρη­σκευ­τι­κής ε­ξου­σίας εί­ναι ο προ­ση­λυ­τι­σμός στον κα­θο­λι­κι­σμό των Σέρ­βων. Ανυ­μνού­σε τον Πά­βε­λι­τς ως «ά­ξιο η­γέ­τη» που ευ­θυ­γραμ­μι­ζό­ταν με το «ή­θος» της Κα­θο­λι­κής Εκκλη­σίας!
Με τη βοή­θεια του Βα­τι­κα­νού ο Πά­βε­λι­τς φυ­γα­δεύ­θη­κε, με­τά τον Β’ πα­γκό­σμιο πό­λε­μο, στη Νό­τια Αμε­ρι­κή. Ο αρ­χιε­πί­σκο­πος Στέ­πι­νακ κα­τα­δι­κά­σθη­κε, ως ε­γκλη­μα­τίας πο­λέ­μου, σε φυ­λά­κι­ση 16 ε­τών. Αφέ­θη ό­μως ε­λεύ­θε­ρος με ε­πέμ­βα­ση του Βα­τι­κα­νού. Τον Οκτώ­βριο του 1988 ο ση­με­ρι­νός πά­πας* α­να­κή­ρυ­ξε τον Στέ­πι­να­κ… «ά­γιο»!
(Από το βι­βλίο του Κυ­ριά­κου Σι­μό­που­λου «Μυ­θο­πλα­στία ό­λες οι θρη­σκείες της οι­κου­μέ­νης»).
* Ο Ιωάν­νης Παύ­λος ο Β' - Κά­ρο­λος Ιω­σήφ Βοϊτί­λα

Είναι βλάκες οι Αμερικανοί;


Ο πα­ρα­κά­τω διά­λο­γος με­τα­ξύ Αμε­ρι­κα­νών και Ισπα­νών εί­ναι πραγ­μα­τι­κός, σύμ­φω­να με αυ­τούς που τον δη­μο­σιο­ποίη­σαν, και κα­τα­γρά­φτη­κε α­πό το κα­νά­λι 106 (Finisterra/Galicia) των Θα­λάσ­σιων Επι­κοι­νω­νιών.

Ισπα­νοί: Εδώ Α-835, για να α­πο­φύ­γε­τε την σύ­γκρου­ση πα­ρα­κα­λώ αλ­λάξ­τε την πο­ρεία σας 15 μοί­ρες βό­ρεια. Αυ­τή τη στιγ­μή βρί­σκε­στε 25 ναυ­τι­κά μί­λια μα­κριά και κα­τευ­θύ­νε­στε α­κρι­βώς κα­τά πά­νω μας.

Αμε­ρι­κα­νοί: Αλλάξ­τε ε­σείς την πο­ρεία σας 15 μοί­ρες νό­τια.

Ισπα­νοί: Αρνη­τι­κόν! Επα­να­λαμ­βά­νω, αλ­λάξ­τε πο­ρεία 15 μοί­ρες βό­ρεια.

Αμε­ρι­κα­νοί: Σας ο­μι­λεί ο πλοίαρ­χος σκά­φους των Η­ΠΑ, αλ­λάξ­τε πά­ραυ­τα την πο­ρεία σας 15 μοί­ρες νό­τια.

Ισπα­νοί: Την υ­πό­δει­ξή σας δεν την βρί­σκου­με ού­τε λο­γι­κή ού­τε ε­φι­κτή. Εάν δεν θέ­λε­τε να προ­σκρού­σε­τε ε­πά­νω μας, αλ­λάξ­τε την πο­ρεία σας 15 μοί­ρες βό­ρεια.

Αμε­ρι­κα­νοί: (Με υ­ψω­μέ­νη φω­νή) Σας ο­μι­λεί ο πλοίαρ­χος Richard James Howard του σκά­φους USS Montana του δεύ­τε­ρου σε μέ­γε­θος α­ε­ρο­πλα­νο­φό­ρου του στό­λου των Η­ΠΑ. Έχου­με μα­ζί μας δυο α­ντι­τορ­πι­λι­κά, κα­τα­διω­κτι­κό α­ε­ρο­σκά­φος και τέσ­σε­ρα υ­πο­βρύ­χια. Επι­πλέ­ον έ­χου­με την υ­πο­στή­ρι­ξη κα­τα­δρο­μι­κών. Δεν κά­νω Υ­ΠΟ­ΔΕΙ­ΞΗ αλ­λά σας ΔΙΑ­ΤΑΣ­ΣΩ! Αλλάξ­τε πο­ρεία 15 μοί­ρες νό­τια, σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση θα προ­βού­με σε ό­λες τις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γειες για την α­σφά­λεια του στό­λου μας. Πά­ραυ­τα τσα­κι­στεί­τε και αλ­λάξ­τε πο­ρεία!

Ισπα­νοί: Σας ο­μι­λεί ο Juan Manuel Salas Alcantara, ε­δώ εί­μα­στε δυο ά­το­μα, έ­χου­με μα­ζί μας έ­να σκύ­λο, το βρα­δι­νό μας φα­γη­τό, δυο μπου­κά­λια μπύ­ρα και έ­να κα­να­ρί­νι. Το κα­να­ρί­νι κοι­μά­ται αυ­τήν την ώ­ρα. Επι­πλέ­ον μας υ­πο­στη­ρί­ζει ο ρα­διο­φω­νι­κός σταθ­μός Cadena Dial de La Coruna. Σας ο­μι­λού­με α­πό τον φά­ρο με α­ριθ­μό Α-853 των ι­σπα­νι­κών α­κτών Finisterra Galicia και σας γνω­στο­ποιού­με ό­τι δεν έ­χου­με πρό­θε­ση να με­τα­κι­νη­θού­με. Δεν έ­χου­με ι­δέα αν εί­μα­στε ο με­γα­λύ­τε­ρος ή ο μι­κρό­τε­ρος φά­ρος των Ισπα­νι­κών α­κτών. Μπο­ρεί­τε να προ­βεί­τε σε ό­λες τις γ.... α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γειες για την α­σφά­λεια του γ..... σκά­φους σας που σας ε­πα­να­λαμ­βά­νω κα­τευ­θύ­νε­ται ο­λο­τα­χώς προς τις βρα­χώ­δεις α­κτές μας. Αλλά και πά­λι ε­πι­μέ­νου­με και σας υ­πο­δει­κνύου­με να αλ­λά­ξε­τε την πο­ρεία σας 15 μοί­ρες βό­ρεια.

Αμε­ρι­κα­νοί: o.k . κα­τα­νο­η­τόν, ευ­χα­ρι­στού­με.

Παράξενοι νόμοι

ΗΠΑ, California, Chico (δημοτι- κός νόμος): Η πυροδότηση πυ- ρηνικού όπλου στα όρια του Δήμου τιμωρείται με πρόστιμο 500 $. (Τόσο αυστηρά; Γιατί δεν τον χτυπάτε με χάρακα στο χέρι;).
ΗΠΑ, California Los Angeles (δη- μοτικός νόμος): Απαγορεύεται στους σκύλους να ζευγαρώνουν σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από εκκλησίες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500 $ και φυλάκιση 6 μηνών. (Εκτός κι αν τα σκυλιά έχουν εξομολογηθεί πριν την πράξη...).
ΗΠΑ, California, Palm Springs (δημοτικός νόμος): Απαγορεύεται η διέλευση καμήλας από την Palm Canyon Drive μεταξύ 16.00 και 18.00. (Τις υπόλοιπες ώρες ο δακτύλιος είναι ελεύθερος...).
ΗΠΑ, California, San Diego (δημοτικός νόμος): Οσοι αφήνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια στα σπίτια τους μετά τη 2α Φεβρουαρίου τιμωρούνται με πρόστιμο 100 $. (Είπαμε, οι Γιορτές τελείωσαν! Πάρτε το χαμπάρι!).
ΗΠΑ, Arkansas (πολιτειακός νόμος): Ο άνδρας έχει το δικαίωμα να δέρνει τη σύζυγό του, όχι όμως περισσότερες από μία φορά το μήνα. (Εκτός αν την φέρει στην Ελλάδα...).
ΗΠΑ, Colorado, Alamosa (δημοτικός νόμος): Η εκτόξευση πυραύλων κατά αυτοκινήτων είναι παράνομη. (Όχι, ρε γαμώτο και ήθελα να χτυπήσω το αυτοκίνητο του γείτονα που το βάζει μπροστά στη πόρτα μου!).

ΗΠΑ, Colorado, Logan County (δημοτικός νόμος): Είναι παράνομο το φιλί σε μια γυναίκα ενώ αυτή κοιμάται. (Αν τη φιλάς και κοιμάται, τότε μάλλον πρέπει να μιλήσεις με τον κ. Ασκητή...).
ΗΠΑ, Florida (πολιτειακός νόμος): Απαγορεύεται η απελευθέρωση αερίων από τον πρωκτό σε δημόσιο χώρο, μετά τις 18.00 κάθε Πέμπτη. (Υπάρχει βέβαια και η λύση του φελλού, αλλά ενδέχεται να τραυματίσεις κάποιον αθώο...).
ΗΠΑ, Florida, Pensacola (δημοτικός νόμος): Οι πολίτες δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης με λιγότερα από 10 $ στην τσέπη τους. (Καλά σου λέει κύριε! Που πας με 10 $; Η ζωή είναι ωραία και πρέπει να καλοπερνάς!).
ΗΠΑ, Massachusetts (πολιτειακός νόμος): Απαγορεύεται το ροχαλητό εκτός και εάν όλα τα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας είναι κλειστά και κλειδωμένα. (Σε αντίθετη περίπτωση, ακολούθησε το παράδειγμα του φελλού...).
ΗΠΑ, Massachusetts (πολιτειακός νόμος): Απαγορεύονται οι γορίλες στο πίσω κάθισμα των αυτοκινήτων. (Χθες κουβαλούσα τον Γκοντζίλα στο πίσω κάθισμα. Ελπίζω να μην με έπιασε η κάμερα της Τροχαίας...).
ΗΠΑ, New York (πολιτειακός νόμος): Η ποινή για όποιον πηδάει από κάποιο κτίριο είναι θάνατος. (Σώωωωωπα!).
ΗΠΑ, New York (πολιτειακός νόμος): Oταν κάποιος χρησιμοποιεί ασανσέρ πρέπει να έχει τα χέρια διπλωμένα μπροστά του και να κοιτά την πόρτα. (Αντε, γιατί πολύ θάρρος πήραμε...).

ΗΠΑ, Texas, Texarkana (δημοτικός νόμος): Οι κάτοχοι αλόγων δεν επιτρέπεται να τα ιππεύουν νύχτα, εάν αυτά δε φέρουν πίσω φώτα (και δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ).
Ελβετία, (εθνικός νόμος): Οι πολίτες δεν επιτρέπεται να τραβούν το καζανάκι της τουαλέτας μετά τις 22.00. (Φαντάσου να σε πιάσει τσιρλιπιπί μετά τις 22.00! Με αρωματικά "δεντράκια" θα κυκλοφορείς στο σπίτι...).
Δανία, (εθνικός νόμος): Δεν επιτρέπεται στους οδηγούς αυτοκινήτων να εκκινούν τα οχήματά τους ενώ κάποιος βρίσκεται κάτω από αυτά. (Εκτός κι αν αυτός ο κάποιος, αρχικά ήταν μπροστά στο αυτοκίνητο...).
Δανία, (εθνικός νόμος): Oταν ένα αυτοκίνητο κινείται θα πρέπει κάποιος να προηγείται, φέροντας μια σημαία, για να ειδοποιεί τα ιππήλατα οχήματα ότι έρχεται μηχανοκίνητο όχημα. (Και ο Τσεναϊ στην οροφή...).
Γαλλία, (εθνικός νόμος): Δεν επιτρέπεται να δίνεται το όνομα Ναπολέων σε γουρούνια. (Και έλεγα να βαπτίσω το παριζάκι μου...).

Γαλλία, Le Lavandou, (δημοτικός νόμος): Απαγορεύεται σε κάποιον να πεθάνει εάν δεν έχει προνοήσει για τον τόπο ταφής του. (Τώρα που το σκέφτομαι μάλλον πρέπει να πιάσω φιλίες με τον νεκροθάφτη της γειτονιάς μου...).
Αγγλία, (εθνικός νόμος): Η επικόλληση γραμματοσήμων που φέρουν το βασιλιά ή τη βασίλισσα, με την ανάποδη, θεωρείται εσχάτη προδοσία. (Αν κρατάς τον φάκελο ανάποδα;)
Αγγλία, York, (δημοτικός νόμος): Εξαιρώντας τις Κυριακές, η δολοφονία Σκοτσέζων με τη χρήση τόξου, είναι απόλυτα νόμιμη. (Τις Κυριακές τα ακονίζουν;)

Υποδείξεις για επιβίωση μετά από σεισμό (Αν ισχύει... όλα λάθος τα κάνουμε)!

(Απο­σπά­σμα­τα α­πό το άρ­θρο του Doug Copp στο "Triangle of Life", ε­πι­μέ­λεια έκ­δο­σης α­πό τον Larry Linn του MAA Safety Committee, 13/4/04).
Το ό­νο­μά μου εί­ναι Doug Copp. Εί­μαι ο Αρχη­γός Διά­σω­σης και Διευ­θυ­ντής Κα­τα­στρο­φών της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ομά­δας Διε­θνούς Διά­σω­σης American Rescue Team International, ARTI), η πιο έ­μπει­ρη ο­μά­δα διά­σω­σης του κό­σμου. Οι πλη­φο­ρίες που πε­ριέ­χο­νται σ'αυ­τό το άρ­θρο θα σώ­σουν ζωές στο εν­δε­χό­με­νο ε­νός σει­σμού.
Το πρώ­το κτί­ριο στο ο­ποίο μπου­σού­λι­σα στα τέσ­σε­ρα ή­ταν έ­να σχο­λείο στη πό­λη του Με­ξι­κού κα­τά τη διάρ­κεια του σει­σμού του 1985. Όλα τα παι­διά ή­ταν κά­τω α­πό τα θρα­νία. Όλα τα παι­διά κυ­ριο­λε­κτι­κά κα­τα­πλα­κω­θή­κα­νε σε ση­μείο ι­σο­πέ­δω­σης. Θα μπο­ρού­σαν να εί­χαν σω­θεί ά­μα εί­χαν ξα­πλώ­σει δί­πλα στα θρα­νία κα­τά μή­κος του δια­δρό­μου. Ήταν φρι­κτό, κα­θό­λου α­να­πό­φευ­κτο και α­να­ρω­τή­θη­κα για­τί τα παι­διά δεν ή­ταν στους δια­δρό­μους. Δεν ή­ξε­ρα ε­κεί­νη τη στιγ­μή ό­τι εί­χε δο­θεί ο­δη­γία στα παι­διά να κρυ­φτούν κά­τω α­πό ο­ποιο­δή­πο­τε έ­πι­πλο.
Απλά, ό­ταν τα κτί­ρια γκρε­μί­ζο­νται, το βά­ρος της ο­ρο­φής που πέ­φτει πά­νω στα διά­φο­ρα α­ντι­κεί­με­να ή έ­πι­πλα ε­νός δω­μα­τίου συν­θλί­βει αυ­τά τα α­ντι­κεί­με­να, α­φή­νο­ντας κά­ποιο χώ­ρο ή κε­νό δί­πλα τους. Αυ­τός ο χώ­ρος εί­ναι αυ­τό που α­πο­κα­λώ "τρί­γω­νο της ζωής". Όσο με­γα­λύ­τε­ρο και δυ­να­τό­τε­ρο εί­ναι το α­ντι­κεί­με­νο, τό­σο το λι­γό­τε­ρο θα συ­μπιε­στεί. Όσο λι­γό­τε­ρο συ­μπιε­στεί, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρο το κε­νό και τό­σο με­γα­λύ­τε­ρη θα εί­ναι η πι­θα­νό­τη­τα ο άν­θρω­πος που χρη­σι­μο­ποιεί το κε­νό αυ­τό για την α­σφά­λειά του να μη τραυ­μα­τι­στεί. Την ε­πό­με­νη φο­ρά που θα δεί­τε κτί­ρια που έ­χουν κα­ταρ­ρεύ­σει στην τη­λεό­ρα­ση, με­τρεί­στε τα "τρί­γω­να" που έ­χουν σχη­μα­τι­στεί. Εί­ναι πα­ντού. Εί­ναι το πιο κοι­νό σχή­μα που θα δεί­τε στα γκρε­μι­σμέ­να κτί­ρια. Εί­ναι πα­ντού.
ΔΕ­ΚΑ Υ­ΠΟ­ΔΕΙ­ΞΕΙΣ ΓΙΑ Α­ΣΦΑ­ΛΕΙΑ Α­ΠΟ ΣΕΙ­ΣΜΟ
1. Σχε­δόν ό­λοι που α­πλά "βου­τούν και κρύ­βο­νται κά­τω α­πό κά­τι" ό­ταν κα­ταρ­ρέει έ­να κτί­ριο συν­θλί­βο­νται μέ­χρι θα­νά­του. Οι άν­θρω­ποι που χώ­νο­νται κά­τω α­πό α­ντι­κεί­με­να, ό­πως θρα­νία ή αυ­το­κί­νη­τα, συν­θλί­βο­νται.
2. Οι γά­τες, τα σκυ­λιά και τα μω­ρά πο­λύ συ­χνά και φυ­σι­κά δι­πλώ­νουν το σώ­μα τους στην εμ­βρυα­κή θέ­ση. Πρέ­πει να κά­νε­τε και ε­σείς το ί­διο σε πε­ρί­πτω­ση σει­σμού. Εί­ναι έ­να φυ­σι­κό έν­στι­κτο α­σφά­λειας και ε­πι­βίω­σης. Μπο­ρεί­τε να ε­πι­βιώ­σε­τε σε έ­να μι­κρό κε­νό. Πη­γαί­νε­τε δί­πλα σε έ­να α­ντι­κεί­με­νο, δί­πλα σε έ­να κα­να­πέ, δί­πλα σε έ­να ο­γκώ­δες α­ντι­κεί­με­νο που θα συ­μπιε­στεί ε­λα­φρά αλ­λά θα α­φή­σει έ­να κε­νό δί­πλα του.
3. Τα ξύ­λι­να κτί­ρια εί­ναι η α­σφα­λέ­στε­ρη κα­τα­σκευή που μπο­ρεί κα­νείς να βρε­θεί κα­τά τη διάρ­κεια ε­νός σει­σμού. Το ξύ­λο εί­ναι ε­λα­στι­κό και κι­νεί­ται με τη δύ­να­μη του σει­σμού. Αν ό­ντως έ­να ξύ­λι­νο κτί­ριο κα­ταρ­ρεύ­σει, δη­μιουρ­γού­νται με­γά­λα κε­νά ε­πι­βίω­σης. Επι­πλέ­ον, έ­να ξύ­λι­νο κτί­ριο έ­χει λι­γό­τε­ρη συ­μπυ­κνω­μέ­νη μά­ζα ό­ταν κα­ταρ­ρεύ­σει. Τα κτί­ρια α­πό τού­βλα θα σπά­σουν σε πολ­λά α­το­μι­κά τού­βλα. Τα τού­βλα αυ­τά θα προ­κα­λέ­σουν πολ­λούς τραυ­μα­τι­σμούς, αλ­λά λι­γό­τε­ρα πολ­το­ποιη­μέ­να πτώ­μα­τα σε σύ­γκρι­ση με πλά­κες α­πό μπε­τόν.
4. Αν εί­στε ξα­πλω­μέ­νος σε έ­να κρε­βά­τι τη νύ­χτα και συμ­βεί σει­σμός,α­πλά κυ­λεί­στε έ­ξω α­πό το κρε­βά­τι. Ένα α­σφα­λές κε­νό θα υ­πάρ­χει γύ­ρω α­πό το κρε­βά­τι. Τα ξε­νο­δο­χεία θα εί­ναι σε θέ­ση να πε­τύ­χουν έ­να πο­λύ υ­ψη­λό­τε­ρο πο­σο­στό ε­πι­βίω­σης α­πό σει­σμό, α­πλά με το να α­ναρ­τή­σουν μια πι­να­κί­δα στο πί­σω μέ­ρος της πόρ­τας κά­θε δω­μα­τίου, που να λέει στους ε­νοί­κους να ξα­πλώ­σουν στο πά­τω­μα δί­πλα στη βά­ση του κρε­βα­τιού κα­τά τη διάρ­κεια ε­νός σει­σμού.
5. Αν συμ­βεί έ­νας σει­σμός και δεν μπο­ρεί­τε εύ­κο­λα να ξε­φύ­γε­τε με το να βγεί­τε έ­ξω α­πό τη πόρ­τα ή το πα­ρά­θυ­ρο, τό­τε ξα­πλώ­στε κά­τω και δι­πλώ­στε το σώ­μα σας στην εμ­βρυα­κή θέ­ση δί­πλα σε έ­να κα­να­πέ ή σε μια με­γά­λη κα­ρέ­κλα.
6. Σχε­δόν ό­λοι που πη­γαί­νουν κά­τω α­πό το κού­φω­μα της πόρ­τας ό­ταν κα­ταρ­ρέει το κτί­ριο, σκο­τώ­νο­νται. Και αυ­τό για­τί αν κά­θε­στε κά­τω α­πό το κού­φω­μα και η πόρ­τα πέ­σει προς τα μπρος ή προς τα πί­σω θα συν­θλι­βεί­τε α­πό την ο­ρο­φή α­πό πά­νω. Αν ή πόρ­τα πέ­σει προς τα πλά­για θα κο­πεί­τε στη μέ­ση α­πό το κού­φω­μα. Και στις δύο πε­ρι­πτώ­σεις θα σκο­τω­θεί­τε!
7. Πο­τέ να μη πά­τε στις σκά­λες. Οι σκά­λες έ­χουν δια­φο­ρε­τι­κή ι­διο­συ­χνό­τη­τα (τα­λα­ντώ­νο­νται δια­φο­ρε­τι­κά α­πό το κε­ντρι­κό ό­γκο του κτι­ρίου). Οι σκά­λες και το υ­πό­λοι­πο τμή­μα του κτι­ρίου συ­νε­χώς προ­σκρούουν με­τα­ξύ τους μέ­χρις ό­του οι σκά­λες δια­λυ­θούν εκ θε­με­λίων. Οι άν­θρω­ποι που πά­νε στις σκά­λες πριν λά­βει χώ­ρα η ο­ρι­στι­κή διά­λυ­σή τους, α­κρω­τη­ριά­ζο­νται φρι­κτά α­πό τα σκα­λο­πά­τια της σκά­λας τη στιγ­μή που αυ­τά δια­λύο­νται. Ακό­μα και αν το κτί­ριο δεν κα­ταρ­ρεύ­σει, μεί­νε­τε μα­κριά α­πό τις σκά­λες, κα­θό­σον αυ­τές εί­ναι α­πό τα πιο πι­θα­νά μέ­ρη του κτι­ρίου να υ­πο­στούν βλά­βες. Ακό­μα και αν οι σκά­λες δεν κα­ταρ­ρεύ­σουν α­πό το σει­σμό, μπο­ρεί να κα­ταρ­ρεύ­σουν αρ­γό­τε­ρα α­πό την υ­περ­φόρ­τω­σή τους α­πό τον πα­νι­κό­βλη­το κό­σμο που έ­χει στρα­φεί σ' αυ­τές για εκ­κέ­νω­ση του κτι­ρίου. Οι σκά­λες πρέ­πει πά­ντα να ε­λέγ­χο­νται για κα­ταλ­λη­λό­τη­τα με­τά α­πό σει­σμό, α­κό­μα και αν το υ­πό­λοι­πο κτί­ριο δεν έ­χει υ­πο­στεί ζη­μιές.
8. Πη­γαί­νε­τε κο­ντά στους ε­ξω­τε­ρι­κούς τοί­χους του κτι­ρίου ή έ­ξω α­πό αυ­τούς αν εί­ναι δυ­να­τόν. Εί­ναι πο­λύ κα­λύ­τε­ρα να εί­στε κο­ντά στο ε­ξω­τε­ρι­κό του κτι­ρίου πα­ρά στο ε­σω­τε­ρι­κό. Όσο πιο μα­κριά εί­στε α­πό την ε­ξω­τε­ρι­κή πε­ρί­με­τρο του κτι­ρίου, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρη εί­ναι η πι­θα­νό­τη­τα να μπλο­κα­ρι­στεί η ο­δός δια­φυ­γής σας.
9. Οι άν­θρω­ποι που βρί­σκο­νται μέ­σα στα ο­χή­μα­τά τους συν­θλί­βο­νται ό­ταν ο δρό­μος α­πό πά­νω (α­νι­σό­πε­δοι δρό­μοι) κα­ταρ­ρεύ­σει σε πε­ρί­πτω­ση σει­σμού και κα­τα­πλα­κώ­σει τα ο­χή­μα­τά τους. Αυ­τό εί­ναι α­κρι­βώς αυ­τό που συ­νέ­βη με τις πλά­κες α­νά­με­σα στα κα­τα­στρώ­μα­τα στη λεω­φό­ρο Nimitz. Τα θύ­μα­τα του σει­σμού του Σαν Φραν­σί­σκο μεί­ναν ό­λα μέ­σα στα αυ­το­κί­νη­τά τους. Σκο­τώ­θη­καν ό­λοι. Θα μπο­ρού­σαν να εί­χαν σω­θεί α­πλά με το να εί­χαν βγει έ­ξω και να εί­χαν κα­θί­σει ή ξα­πλώ­σει δί­πλα στα ο­χή­μα­τά τους. Όλα τα κα­τα­πλα­κω­μέ­να αυ­το­κί­νη­τα εί­χαν κε­νά ύ­ψους ε­νός μέ­τρου δί­πλα τους, ε­κτός α­πό ε­κεί­να στα ο­ποία οι κο­λώ­νες α­πό μπε­τόν εί­χαν πέ­σει ε­γκάρ­σια πά­νω τους.
10. Ανα­κά­λυ­ψα, κα­θώς μπου­σου­λού­σα μέ­σα σε γρα­φεία ε­φη­με­ρί­δων που εί­χαν κα­ταρ­ρεύ­σει, κα­θώς και σε άλ­λα γρα­φεία με πο­λύ χαρ­τι­κό υ­λι­κό, ό­τι το χαρ­τί δεν συ­μπιέ­ζε­ται. Με­γά­λα κε­νά δη­μιουρ­γού­νται γύ­ρω α­πό στοί­βες α­πό χαρ­τί.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

- Αν στη θέ­ση του Ολυ­μπια­κού κα­τά τη διάρ­κεια του τε­λι­κού, ή­ταν η Α­Ε­Κ, α­κό­μη θα συ­ζη­τού­σα­με για τις α­δι­κίες εις βά­ρος της "αιώ­νιας" κα­τα­τρεγ­μέ­νης α­πό Θε­ούς και δαί­μο­νες.
- Αν η Α­ΕΚ βρι­σκό­ταν μό­λις στο 4ο λε­πτό του τε­λι­κού πί­σω στο σκορ με γκολ α­πό κα­τα­φα­νή θέ­ση οφ­σάι­ντ, α­κό­μη θα συ­ζη­τού­σα­με για την α­δι­κία και για την πα­ρά­γκα του Ολυ­μπια­κού.
- Αν η Α­ΕΚ έ­με­νε με 9 παί­κτες για πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 20 λε­πτά στη διάρ­κεια του τε­λι­κού, α­κό­μη θα συ­ζη­τού­σε το πα­νελ­λή­νιο για τη διαι­τη­σία του Κά­κου θεω­ρώ­ντας την ό­χι μό­νο ά­δι­κη αλ­λά και προ­κλη­τι­κή.
- Αν η Α­ΕΚ έ­χα­νε τον κα­λύ­τε­ρό της παί­κτη με κί­τρι­νη -την ώ­ρα των πα­νη­γυ­ρι­σμώ­ν- ε­πει­δή νω­ρί­τε­ρα δεν εί­χε δει την κί­τρι­νη κάρ­τα, α­κό­μη ό­λοι θα μι­λού­σαν για το πα­ρα­κρά­τος του Κόκ­κα­λη στο πο­δό­σφαι­ρο. Όλοι τό­τε θα έ­λε­γαν ό­τι την κάρ­τα ο διαι­τη­τής τη δεί­χνει στον παί­κτη κα­τά πρό­σω­πο και ό­χι με την πλά­τη γυ­ρι­σμέ­νη για­τί τό­τε ο πο­δο­σφαι­ρι­στής εν­δέ­χε­ται να μην την α­ντι­λη­φθεί ό­πως συ­νέ­βη με τον Γκα­λέ­τι. Κι ί­σως τό­τε, ο Κά­κος να θεω­ρού­νταν δο­λίως σκε­πτό­με­νος... Όλα αυ­τά αν ε­πρό­κει­το για παί­κτη της Α­ΕΚ. Οι παί­κτες του Ολυ­μπια­κού αν α­πο­βάλ­λο­νται φταί­νε για­τί πα­ρα­βία­σαν κα­νο­νι­σμούς.
- Αν ο Αλε­ξό­που­λος ή­ταν πο­δο­σφαι­ρι­στής του Ολυ­μπια­κού κι έ­κα­νε με τό­σο προ­φα­νή τρό­πο, χέ­ρι στην πε­ριο­χή, ό­λοι τώ­ρα θα έ­λε­γαν ό­τι ο κύ­ριος Κά­κος μην κα­τα­λο­γί­ζο­ντας το πέ­ναλ­τι, δια­μόρ­φω­σε το α­πο­τέ­λε­σμα.
- Αν στη θέ­ση του Άλβες που πα­ρα­λί­γο να κό­ψει το πο­δό­σφαι­ρο στον Ντάρ­μπι­σαϊρ με μαρ­κά­ρι­σμα. χα­σά­πη α­πό πί­σω ή­ταν παί­κτης του Ολυ­μπια­κού, σή­με­ρα και για πολ­λές η­μέ­ρες, θα μι­λού­σα­με για την α­πο­βο­λή που α­δί­κως δε χρεώ­θη­κε στον εν λό­γω παί­κτη.
- Αν το α­λά­νι της Εθνι­κής ή­ταν παί­κτης του Ολυ­μπια­κού, ό­λοι θα μι­λού­σαν για τον Κόκ­κα­λη που εκ­τρέ­φει και χαϊδεύει α­λή­τες στο Ρέ­ντη. Σή­με­ρα κα­νείς δε μι­λά για την "α­λή­τι­κη" συ­μπε­ρι­φο­ρά ε­παγ­γελ­μα­τία πο­δο­σφαι­ρι­στή που συ­μπε­ρι­φέρ­θη­κε με τον πλέ­ον α­πα­ρά­δε­κτο τρό­πο και πο­τέ δε ζή­τη­σε συ­γνώ­μη για τις πρά­ξεις του.
- Αν στη θέ­ση του Γεωρ­γέα ή­ταν παί­κτης του Ολυ­μπια­κού, ό­λοι σή­με­ρα αλ­λά και για πολ­λές η­μέ­ρες θα μι­λού­σαν για τις φά­σεις που ο Κά­κος του χά­ρι­σε την κί­τρι­νη κάρ­τα. Και ή­σαν πολ­λές.
- Αν ό­λα αυ­τά συ­νέ­βαι­ναν α­πό την α­νά­πο­δη και τε­λι­κά η Α­ΕΚ έ­χα­νε το κύ­πελ­λο ό­πως πα­ρα­λί­γο να το χά­σει ο Ολυ­μπια­κός, ό­λοι θα μι­λού­σαν για τη "σφα­γή" του αιώ­να! Τώ­ρα που στη θέ­ση της Α­ΕΚ ή­ταν ο Ολυ­μπια­κός που δεν κώ­λω­σε, που δε. μά­ση­σε, που δεν πτοή­θη­κε, που δεν έ­κλα­ψε, που δεν έ­κα­νε πα­ντιέ­ρα την α­δι­κία την ο­ποία υ­πέ­στη, ό­λοι μι­λούν για τον τε­λι­κό του αιώ­να με ρε­σι­τάλ διαι­τη­σίας α­πό τον κύ­ριο Κά­κο και τους βο­η­θούς του.
- Αν ό­μως συ­νέ­βαι­ναν ό­λα αυ­τά σε άλ­λη ο­μά­δα, θα εί­χε ρί­ξει σχε­δόν α­πό την αρ­χή λευ­κή πε­τσέ­τα.
- Αν... O Ολυ­μπια­κός ό­μως δεν εί­ναι Α­ΕΚ. Δε μοιά­ζει με κα­μία ελ­λη­νι­κή ο­μά­δα για­τί μά­χε­ται και δεν κλαίει πά­νω α­πό το χυ­μέ­νο γά­λα! Γι' αυ­τό εί­ναι πρώ­τος! Κι ως γνω­στόν, ο πρώ­τος εί­ναι πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος τί­πο­τα!
Και μην ξε­χνιό­μα­στε ό­τι η Α­ΕΚ εί­χε ευ­νοϊκή διαι­τη­σία για να φθά­σει στον τε­λι­κό. Θυ­μη­θεί­τε τα δύο παι­χνί­δια με την Ξάν­θη και κα­νο­νι­κά δεν θα έ­πρε­πε να παί­ζει το Σάβ­βα­το το βρά­δυ α­ντί­πα­λος με τον Ολυ­μπια­κό. Για ό­λα ό­σα σας προ­α­να­φέ­ρα­με δεν εί­δα­με να γί­νε­ται κου­βέ­ντα.
Θυ­μά­στε ό­λοι ό­μως τι έ­γι­νε με­τά το παι­χνί­δι με τον ΠΑ­ΟΚ στο Κα­ραϊσκά­κη ό­ταν δύο παί­κτες του δι­κέ­φα­λου του Βορ­ρά α­πο­βλή­θη­καν σω­στά. Τό­τε λί­γο έ­λει­ψε να πέ­σει μέ­χρι και η κυ­βέρ­νη­ση. Βου­λευ­τές, νο­μάρ­χες και ό­ποιος άλ­λος μπο­ρού­με να φα­ντα­στού­με βγή­κε και μί­λη­σε για την "σφα­γή" του ΠΑ­ΟΚ. Τώ­ρα τι έ­γι­νε; Τί­πο­τα ε; Τα έ­χου­με γρά­ψει ξα­νά. Μό­νοι μας και ό­λοι σας και έ­τσι μας α­ρέ­σει κα­λύ­τε­ρα.
(Από το gavros.gr)

Σκηνή από την κωμωδία "Πέστε κάτω οε οε οε"


Πολυμετοχική Βαζελοομάδα Παλτών


Οι πτήσεις στον πλανήτη σε ένα 24ωρο!